Durada del contracte

Mínim 1 any (6 mesos si el conveni ho permet) i màxim 3 anys.

Salari

La retribució mínima del treballador es fixés en proporció al temps de treball efectiu, d'acord amb el que estableix Conveni Col·lectiu sense que, en cap cas, pugui ser inferior al salari mínim interprofessional en proporció al temps treballat.